1. Avtalsvillkor
Detta dokument utgör Komet IT AB (org.nr 559342-5407) nedan benämnt Komet IT allmänna försäljnings-villkor och omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan Kund och Komet IT. Beställning/inköp av produkter och tjänster från Komet IT innebär samtidigt godkännande av våra allmänna försäljningsvillkor och gäller som avtalsgrund för alla Komet IT leveranser av produkter och tjänster till Kund och inkluderar samtliga förhållanden som överenskommits, om inget särskilt avtalats skriftligt mellan Kund och Komet IT. Villkor finns tillgängliga på https://shop.kometit.se/.Om tillgång till Internet inte finns, kan kopia av gällande villkor erhållas från Komet IT. Komet IT reserverar sig för eventuella felaktigheter och prisändringar i webshopen och i andra media. Komet IT ansvarar ej för eventuella felaktigheter i tillgängliga produktspecifikationer. Kund ansvarar själv för sitt val och sin användning av produkter.

2. Beställning av produkter och tjänster
Kund kan beställa produkter och tjänster via telefon, e-post eller via vår webbshop. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.kometit.se. För att order ska vara giltig och anses som komplett måste order innehålla kundnummer, artikelnummer, antal, leveransadress, ordermärkning. Vid ofullständig eller felaktig orderinformation fördröjs hantering samt leverans.

3. Priser
Branschens priser är kontinuerligt föremål för ändringar och anpassningar. Våra gällande försäljningspriser finns att tillgå i realtid i vår webbshop https://shop.kometit.se/ eller från vår försäljningsavdelning. Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt och, ibland för vissa produktgrupper, även kemikalieskatt, läs mer på Skatteverkets hemsida. Vid eventuella uppkomna felaktigheter förbehåller sig Komet IT rätten att efterfakturera alternativt kreditera till rätt belopp.

4. Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kreditgränsen fastställs efter sedvanlig kreditprövning. Betalning ska vara Komet IT tillhanda senast enligt på fakturan angiven dag.

5. Leveransstopp
Om Kund har överskridit gällande kreditgräns eller är i dröjsmål med betalningar har Komet IT rätt att hålla inne/makulera inneliggande beställningar alternativt kräva förskottsbetalning för kommande beställningar.

6. Leveransvillkor
Leverans sker till av Kund angiven leveransadress. Frakt tillkommer på varje order med en grundkostnad som anges Komet IT webbshop. Uppgifter om kostnad för skrymmande eller tunga leveranser och postförskottsförsändelse tillkommer. Fritt vårt lager. Leverans sker normalt helgfria vardagar mellan kl. 08.00-17.00. Vid leverans av produkter utanför Sveriges gränser gäller särskilda villkor. Komet IT debiterar ingen expeditionsavgift för leveranser.

7. Force majeure  
Komet IT är inte ansvarig för skada eller försening som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller/och försvårar Komet IT fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

8. Tvist
Om en eller flera av bestämmelserna i Komet IT allmänna försäljningsvillkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras av skiljemän enligt Lag (1999:116) om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en omtvistlig fordran. Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.

9. Egendomsförbehåll
Komet IT förbehåller sig rätten att återtaga det försålda godset intill dess köpares samtliga förpliktelser enligt detta avtal till fullo infriats. Om köparen är i dröjsmål med betalningen till Komet IT förbehåller sig Komet IT rätten att så länge dröjsmålet varar, när som helst häva köpet och återta godset.

10. Sekretess
Kund förbinder sig att inte utan Komet IT medgivande till tredje man utelämna uppgifter om Komet IT verksamhet eller produkter som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess-skyldighet.

11. Leveranser
Beställningsdag är dag 0. Order lagda före kl. 14.00 dag 0 expedieras normalt inom två dagar med Postens Företagspaket och levereras till Kund dag 2 (gäller inom Sverige söder om Sundsvall exklusive Gotland som erhåller leveransdag 3). Angiven leveranstid gäller för lagerförda produkter, Komet IT garanterar dock inga leveranstider eller leverans-datum. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som Kund kan ha förorsakats till följd av att Komet IT levererar produkten senare än den angivna tiden. För leveranser som går i retur till Komet IT på grund av att mottagaren inte varit på plats vid leveranstillfället, vägrat ta emot godset, uppgivit fel adress, debiteras en avgift om 300 kr exkl. moms per kolli.

12. Märkning av gods
Produkter skall vara förpackade så att de skyddas från skador till dess de når sin slutdestination. Följesedel med Kunds ordernummer kommer att vara fäst väl synlig utanpå transportförpackningen. Kostnaden för produkt-emballage och eventuellt erforderligt transportemballage ingår i produkternas priser.

13. Garantivillkor
Respektive tillverkares garantivillkor gäller. Garantitiden gäller från fr.o.m. fakturadatum om inget annat anges.

14. Garantiärenden
Vid retur och reklamation skall kund skicka e-post till order@kometit.se. Vid retur av varor skall en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Returer skall återsändas i obruten original-förpackning samt vara väl förpackade i av posten godkänt emballage (exempelvis brun wellpapp-kartong). Vid eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering godkänns ej retur. Komet IT förbehåller sig rätt till kontroll av varor.

15. Felbeställning
Innan retur av varor kan ske skall Kund kontakta Komet IT för godkännande. Generellt gäller 10 dagar full returrätt på beställda varor under förutsättning att varan är i obruten och oskadad originalförpackning. Komet IT debiterar minst 350 kr plus moms i returavgift för felbeställda varor. Om Komet IT bevisligen levererat felaktiga varor står Komet IT för kostnaden av retur.

16. Reklamation
För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Komet IT omgående, dock senast 10 dagar från leveransdatum. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 10 dagar efter leveransdatum förbehåller sig Komet IT rätten att avgöra om felet skall avhjälpas eller ej.

17. Garantireparation/utbyte
Returnerade felanmälda varor funktionstestas efter kunds fallbeskrivning. Är varan defekt avhjälpes felet genom reparation eller utbyte. Finns varan ej kvar i sortimentet bytes den mot likvärdig vara. Om varan befinnes vara felfri returneras den till kund. Komet IT förbehåller sig rätten att debitera en avgift om 250 kr plus moms för att täcka frakt- och hanteringskostnader. Ingen returavgift debiteras för defekt vara.

18. Returgods
Returgods skickas till: Komet IT, Jakobsdalsvägen 13, 113 29 Hägersten. Observera att ingenting får klistras eller skrivas på originalförpackningen. Observera att transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Komet IT på telefon 076-040 55 45 eller på mail order@kometit.se.

19. Support
När det gäller support hänvisar Komet IT i första hand till respektive tillverkares supporttjänst. Dessa har nästan undantagslöst egna service- och supportorganisationer som tar hand om defekta varor, installationssupport och dylikt. DOA (Dead On Arrival) innebär att varan inte fungerar vid leverans. Olika tillverkare har olika regler för hur dessa tas om hand. I vissa fall byts varan ut mot en ny och i vissa fall repareras den. Står det exempelvis "DOA: 30 dagar" så innebär det att om man fel anmäler varan inom denna tid så bytes den, den repareras inte.